Меморандум

Завантажити меморандум

PDF, 4 953 Кб 


 

Меморандум про взаэморозуміння між:

 • Представництвом ЮНІСЕФ в Україні
 • Інститутом демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені М.В.Птухи
 • Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і Національної академії наук України
 • Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління»
 • Національним університетом "Києво-Могилянська Академія"
 • Факультетом соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова
 • Державною установою «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»
 • Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України»
 • Всеукраїнською громадською організацією «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»
 • Міжнародним благодійним фондом "Карітас України"
 • Громадською організацією "Бюро соціальних та політичних розробок"

Київ, 30 листопада 2016 р.   

 

Преамбула

29 листопада 2012 року було створено Координаційно-експертну раду з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України (КЕР), яка в подальшому продовжила свою роботу при Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України, у зв’язку з приєднанням Центру до Інституту на підставі листа Мінсоцполітики від 19.05.2015 року №7255/0/14-15/014 Експерти організацій, які беруть участь у роботі КЕР, а також експерти Центру перспективних соціальних досліджень, в подальшому НДІ ПЗН Мінсоцполітики та НАН України розробили низку аналітичних матеріалів та проектів нормативно-правових документів, що стосуються реформування системи надання соціальних послуг (нова редакція ЗУ «Про соціальні послуги», зміни до Бюджетного та Податкових кодексів, ЗУ «Про державно-приватне партнерство» тощо), державних соціальних стандартів, обговорення проблем впровадження методики визначення вартості життя тощо. Значна частина діяльності КЕР проводилась у партнерстві с Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Зважаючи на велику кількість напрацювань зацікавлених наукових інституцій з проблематики соціального сектору, які проводились, у тому числі за підтримці ЮНІСЕФ, усі зацікавлені сторони усвідомлюють необхідність об’єднання зусиль та консолідацію результатів попередньої роботи для ефективного її просування на державному та місцевому рівнях. З цією метою було прийняте рішення розширити наукову базу КЕР, запросивши до участі у ньому зацікавлені наукові установи, та посилити адвокаційну складову для впровадження розроблених нормативно-правових та аналітичних документів на державному рівні.   

 


Мета Меморандуму

Забезпечення людського розвитку в Україні шляхом консолідації накопичених знань та наукового потенціалу з подальшим адвокатуванням розроблених документів на державному та місцевому рівнях.  Предмет меморандуму

Предметом даного меморандуму є співпраця та взаємодія наукових установ та неурядових організацій з метою фахової підтримки для забезпечення ефективної реалізації соціальної політики та для ефективного сприяння людському розвитку в Україні Цього планується досягти такими шляхами:

 • залучення наукових установ, які працюють з проблематикою, що є складовою людського розвитку, до роботи Координаційно експертної ради з питань соціальної політики для вироблення відповідних рекомендацій та пропозицій щодо мети меморандуму.
 • Створення координаційного майданчику для забезпечення людського розвитку, при Кабінеті міністрів України, як адвокаційної складової наукового супроводу.
 • Основні сфери та напрямки співпраці
 • Сторони визнають необхідність співпраці у таких напрямках:
 • виробленні спільного бачення наукового співтовариства та НУО щодо реформування соціальної політики та соціального сектору;
 • забезпеченні участі представників зацікавлених наукових установ у підготовці документів щодо реформування та розвитку соціального сектору України;
 • науковому та громадському супроводі реформ задля забезпечення людського розвитку України;
 • наданні пропозицій щодо впровадження механізмів планування та визначення пріоритетів фінансування для забезпечення людського розвитку;
 • проведенні моніторингу, оцінки ефективності та результативності виконання соціальних програм та проектів;
 • проведенні аналізу та пропаганди кращих практик з адміністрування та фінансування соціальних послуг з метою їх поширення в інших областях України;
 • здійснення в установленому порядку співробітництва з міжнародними
 • благодійними та громадськими організаціями з метою вивчення кращих, сучасних практик роботи та можливості їх застосування в Україні;
 • підготовці та виданні аналітичних матеріалів, проектів нормативно –
 • правових документів з питань розвитку соціального сектору;
 • здійснення пропаганди наукових знань за результатами досліджень через друковані засоби масової інформації, інтернет тощо.


Засади співпраці

Сторони прагнуть будувати свої взаємини на основі принципів рівності, чесного партнерства,захисту інтересів один одного та відкритості для суспільства усіх напрацювань в рамках спільної діяльності. Важливою складовою діяльності є послідовність у відносинах з Центральними органами виконавчої влади у реалізації заходів з забезпечення людського розвитку.

   


Механізм імплементації

Координаційно-експертна рада.

 1. Участь Сторін у роботі Координаційно експертної ради з питань соціальної політики здійснюється на основі Положення про КЕР, яке є невід’ємною частиною Меморандуму, та в якому описано усі процедури функціонування КЕР. Текст Положення доповнюється за згодою Сторін.
 2. З метою реалізації конкретних заходів у сферах співпраці, передбачених цим Меморандумом, Сторони можуть затверджувати порядок та етапи взаємодії через додаткові Угоди та Додатки до цього Меморандуму.
 3. Додаткові Угоди та Додатки до цього Меморандуму є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони підписані Сторонами.
 4. Якщо між Сторонами здійснюватиметься надання будь-якої фінансової або нефінансової допомоги, на підтримку певних видів діяльності в межах цього Меморандуму, можуть укладатися відповідні окремі угоди, які передбачатимуть форми та розміри підтримки.
 5. Діяльність, передбачена цим Меморандумом, буде предметом спільної оцінки Сторонами, або іншим чином, узгодженим між Сторонами.

Координаційна рада з питань людського розвитку при Кабінеті Міністрів України

 • Діє на підставі Положення, яке приймається КМУ;
 • Забезпечує реалізацію моделі Соціального сектору як інструменту людського розвитку;
 • Забезпечує участь наукових установ в діяльності Ради;
 • Координує реалізацю Моделі та індикаторів на державному та місцевому рівнях;
 • Сприяє обговоренню та прийняття нормативно-правових документів, які розроблені членами Ради.


Внесення змін до Меморандуму

 1. Внесення змін та доповнень до цього Меморандуму можливе за взаємною згодою Сторін.
 2. Всі зміни та доповнення мають силу, якщо вони викладені у письмовій формі.


Обмін інформацією

 1. Здійснюючи співробітництво, Сторони використовуватимуть українську та англійську мови.
 2. З метою вирішення актуальних питань співпраці та для реалізації намірів, викладених у цьому Меморандумі, Сторони визначають відповідних посадових осіб.


Набуття чинності та термін дії

 1. Меморандум набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє весь період, протягом якого сторони будуть залишатися зацікавленими в продовженні спільної діяльності. Кожна Сторона в праві у будь-який час зупинити дію Меморандуму за умови попередження іншої Сторони за один місяць.
 2. Якщо будь-яка зі Сторін не може виконати свої зобов’язання і, з точки зору іншої Сторони, це може серйозно зашкодити досягненню цілей Меморандуму, то остання має право припинити дію Меморандуму.


Врегулювання спорів

У випадку виникнення будь-якого спірного питання, протиріччя або претензії, Сторони намагаються досягнути згоди по-дружньому шляхом прямих переговорів.


 


Прикінцеві положення

 1. Сторони зобов'язуються в процесі виконання умов цього Меморандуму не зводити співробітництво виключно до дотримання існуючих в ньому умов, а вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективного розвитку партнерських відносин.
 2. Кожна зі Сторін визначає співробітника, відповідального за співпрацю в межах меморандуму (див. нижче перелік відповідальних осіб):
 • Від Представництва ЮНІСЕФ в Україні ОЛЕКСАНДРА ЧУРКІНА – координатор проектів соціальної політики ЮНІСЕФ;
 • Від інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені М.В. Птухи ОЛЕНА МАКАРОВА, заступник директора з наукової роботи;
 • Від науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і Національної академії наук України ЛЕОНІД ІЛЬЧУК, заступник директора інституту з наукової роботи;
 • Від Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Сергій Петруха, заступник директора;
 • Від факультету соціально-психологічних наукта управління Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова АЛЛА ЯРОШЕНКО, заступник декана;
 • Від ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» ІРИНА ПЕША, в.о. директора;
 • Від Національного університету "Києво-Могилянська Академія" завідувач кафедри Школа соціальної роботи НАТАЛІЯ ГУСАК та завідувач кафедри Школа охорони здоров'я ТЕТЯНА ЮРОЧКО;
 • Від Державної установи «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України» ВІРА ЧАЙКОВСЬКА, завідувач лабораторії соціальної геронтології
 • Від Всеукраїнської громадської організацієї «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» АНДРІЙ КОРНІЄНКО, заступник директора департаменту методології;
 • Від Міжнародного благодійного фонду "Карітас України", ДЗВЕНИСЛАВА ЧАЙКІВСЬКА, генеральний секретар;
 • Від Громадської організації "Бюро соціальних та політичних розробок" ОЛЬГА ЦВІЛІЙ, керівник напрямку "Соціальна політика"
 • Сторони підтверджують повне розуміння умов і термінології цього Меморандуму, який складено українською та англійською мовою, в 11 примірниках (для кожної із Сторін).